Mạch 1 của gen có hiệu số giữa G va A (G - A) bằng 10% tống số nucleotit cùa mạch. Trên mạch 2, hiệu số giữa A và X (A - X) bằng 10% và giữa X và G (X - G) bằng 20% số nucleotit của mạch Tỷ lệ % từng loại nucleotit của gen trên là:    

A.

 A = T = 20%; G = X = 30%                

B.

 A = T = 25%; G = X = 25%  

C.

 A = T = 30%; G = X = 20%                 

D.

 A = T = 35%; G = X = 15%  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án : C 

Xét mạch 1 : có G1 – A1 = 0.1  => G1 = 0.1  + A1

Xét mạch 2 có : A2 – X2 = T1 – G1 =  T1 – A1 = 0.2  => T1 = 0.2  + A1 X2 – G2 = G1  - X1 = 0.2  => G1 = 0.2 + X1 => X1 = A1 - 0.1  

Ta có : G1 + X1 + T1 + A1 = 0.1 + A1 + A1 - 0.1 + 0.2  + A1 + A1 =4 A1 +0.2  = 1 ðA1 = 0.2 , T1 = 0.4

Gọi T , A, G, X lần lượt lượng nucleotit trong  gen đó là : % A = % T = (40 + 20 ): 2 = 30% % G = % X = 50 – 30 = 20 %

Vậy đáp án là C      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...