Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng với:

A.

Dung dịch NaCl.

B.

Thủy phân trong môi trường axit.

C.

Dung dịch iot.

D.

Dung dịch AgNO3/NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thủy phân trong môi trường axit.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...