Mark a letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:   

The house owner ______ coming near the dog as it could become very fierce unexpectedly.           

A.

A. warned me against                        

B.

B. advised me 

C.

C. stopped me 

D.

D. accused me of

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Warn sb against + Ving: cảnh báo ai đừng làm việc gì

Advise + sb + to Vo: khuyên ai làm gì

Stop sb from + Ving: ngăn cản ai làm gì

Accuse sb of + Ving: buộc tội ai đã làm gì

Câu này dịch như sau: Chủ nhà cảnh báo tôi không đến gần con chó vì nó có thể trở nên hung hăng bất chợt.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...