Mark the letter A, Β, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions:

I had two job offers upon graduation. Neither of them was appropriate for my qualifications.  

A.

A: Both of the job offers I had prior to my graduation were appropriate for my qualifications.

B.

B: Though I wasn’t qualified enough, two jobs were offered to me upon graduation.

C.

C: The two jobs offered to me after I graduated were inappropriate for my qualifications.

D.

D: I was offered two jobs soon after my graduation, both of which were suitable for my qualifications.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Tạm dịch câu gốc: Khi tốt nghiệp tôi có được 2 lời mời làm việc. Cả hai công việc đó đều không phù hợp với bằng cấp của tôi.

Hai câu đơn này được kết hợp bằng mệnh đề quan hệ rút gọn.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...