Mark the letter A, Β, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions:

The old astronomer patiently made his _______ and wrote down what he saw.         

A.

A: observation

B.

B: observatory

C.

C: observe

D.

D: observer

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Observation (n): sự quan sát (make an observation)

Observatory (n): đài quan sát

Observer (n): người quan sát

Observe (v): quan sát  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...