Mark  the  letter A, B, C or D  on  your  answer  sheet  to indicate  the word  whose underlined  part differs   from  the other three  in  pronunciation  in  each  of  the  following  questions:         

A.

A. airports                   

B.

B. ways                    

C.

C. questions                  

D.

D. pictures

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

A phát âm là /s/ còn lại phát âm /z/    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...