Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions:     

A.

A. contain

B.

B. feature

C.

C. picture

D.

D. culture

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

A. contain /kənˈteɪn/            

B. feature /ˈfiːtʃə/                   

C. picture /ˈpɪktʃə/                 

D. culture /ˈkʌltʃə/

=> chọn A vì “t” được phát âm là /t/, còn lại phát âm là /tʃ/    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...