Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions:

A.

A: consist

B.

B: consume

C.

C: concept

D.

D: conclude

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

A. consist /kən'sist/    

B. consume /kən'sju:m/          

C. concept /'kɒnsept/

D. conclude /kən'klu:d/

“o” có nhiều cách phiên âm /ə/, /ɒ/, /ʊə/,...  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...