Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:   

The air is naturally contaminated by foreign matter such as plant pollens and dust.         

A.

A. polluted        

B.

B. occupied        

C.

C. filled           

D.

D. concentrated 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Contaminate: làm bẩn

A. Ô nhiễm

B. Chiếm

C. Làm đầy

D. Tập trung

Chọn A Câu này dịch là: Không khí bị ô nhiễm tự nhiên bởi những nhân tố bên ngoài như phấn từ cây và bụi    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.