Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:

The collapse of the stock market in 1929 signaled the beginning of the Depression.  

A.

A: debt

B.

B: rebirth

C.

C: rise

D.

D: failure

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Collapse (n): sự sụp đổ

Debt: khoản nợ

Rebirth: sự hồi sinh

Rise: tăng trưởng

Failure: thất bại

=> Collapse = Failure

Câu này dịch như sau: Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929 đã báo hiệu sự bắt đầu của thời kỳ suy thoái.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.