Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions:

It will take more or less a month to prepare for the wedding.         

A.

A. appropriately        

B.

B. generally                

C.

C. frankly

D.

D. simply  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

“more or less”: ít nhiều gì, dù ít hay nhiều. Đồng nghĩa là appropriately: [một cách] thích hợp. Dịch nghĩa: Sẽ mất ít nhiều một tháng để chuẩn bị cho lễ cưới.     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...