Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST is meaning to the underlined part in each of the following questions:

GCSEs are not compulsory, but they are the most commom qualification taken by 14 - 16 year-old students.         

A.

A: required

B.

B: specialized

C.

C: applied

D.

D: fulfilled

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Compulsory = required

Dịch: GCSEs không nhất thiết phải có, nhưng chúng là tiêu chuẩn phổ biến nhất đối với học sinh từ 14 đến 16 tuổi.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.