Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:

No one likes Jame because he always looks down on them.         

A.

A: praises

B.

B: admires

C.

C: respects

D.

D: feels superior to

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Look down on: nghĩ thứ gì hoặc ai đó là kém hơn, thua kém, đánh giá thấp.

Trái nghĩa là respect: tôn trọng.

Dịch: Không ai thích Jame vì anh ta luôn luôn khinh thường họ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.