Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:

We can’t make any conclusion right now with this paucity of information.             

A.

A. excess                        

B.

B. certainty

C.

C. timidity

D.

D. scarcity

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Paucity: sự ít, sự ít ỏi. Trái nghĩa là excess: vượt quá, nhiều vượt quá. Certainty: sự chắc chắn. Timidity: sự rụt rè. Scarcity: sự khan hiếm. Dịch câu: Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ kết luận ngay bây giờ với số lượng ít ỏi thông tin này.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.