Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:

Although it’s a long day for us, we feel we are contented with what we do.     

A.

A. interested

B.

B. dissatisfied         

C.

C. excited         

D.

D. shocked

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

to be contented with st: hài lòng, mãn nguyện với cái gì

Từ trái nghĩa là dissatisfied: không hài lòng, không thoả mãn

Dịch câu: Mặc dù đó là một ngày dài đối với chúng tôi, chúng tôi cảm thấy mãn nguyện với những gì chúng tôi làm.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...