Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges:

Billy and Bobby are in a coffee shop. Billy is asking Bobby for his opinion about the coffee there.

Billy: “How’s the coffee here?”

Bobby. “____________”         

A.

A: No, I don’t think so.

B.

B: It’s a little bitter, to tell the truth.

C.

C: It’s a little better now that I’ve got a car.

D.

D: As a matter of fact, I’m not interested.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Billy và Bobby đang ở cửa hàng cà phê. Billy hỏi ý kiến của Bobby về cà phê ở đây.

Billy: “Cà phê ở đây thế nào?”

Bobby: "Thực tế thì, mình không thích."  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...