Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges:

"Can you come over after the show?" 

“_______ ”

   

A.

A. That would be nice. 

B.

Β. No, I didn't.

C.

C. Please, go ahead.  

D.

D. Why don't we go to the show?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

"Anh có thể ghé chơi sau buổi biểu diễn chứ?" 

"_______________"

A. Thật tốt.

B. Không, tôi đã không.

C. Cứ tự nhiên.

D. Tại sao chúng ta không đến buổi biểu diễn?

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...