Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the  most  suitable  response  to complete each of the following exchanges: 

- Anne: "Make yourself at home!"

- John: "______"         

A.

A. Not at all. Don't mention it.        

B.

B. That's very kind. Thank you.         

C.

C. Thanks! Same to you.        

D.

D. Yes, Can I help you?  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Anne: "Tự nhiên như ở nhà nhé!"

John: "______. "

A. Không hề. Đừng đề cập đến nó.

B. Bạn thật tử tế. Cảm ơn bạn

C. Cảm ơn! Bạn cũng vậy.                 

D. Vâng, tôi có thể giúp gì cho bạn?    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.