Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges:   

- “ Has an annoucement been made about the eight o’clock flight to Paris?”                       

- “________.”  

A.

A. Not yet.                     

B.

B. Yes, it was.                    

C.

C. I don’t think that.                

D.

D. Sorry, I don’t.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Dịch câu:

- Đã có thông báo về chuyến bay 8h đến Paris chưa?

- Chưa (chưa có thông báo)  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...