Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges:

Ms. Janet : “I’d like to try on this dress, please.”

Shop assistant : “_______________”         

A.

A: You’re welcome.

B.

B: By all means.

C.

C: You’re so nice.

D.

D: That’s right.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Dịch nghĩa :

Cô Janet : “Tôi muốn thử chiếc đầm này.”

Nhân viên bán hàng : “Cô cứ tự nhiên ạ.”

Các đáp án khác :

B. Bằng bất cứ giá nào.

C. Cô thật là dễ thương.

D. Đúng rồi đấy.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.