Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges:

 Hung: “Congratulations! You did great.” - Nam: “________.”         

A.

A: That’s okay

B.

B: It’s nice of you to say so

C.

C: You’re welcome

D.

D: It’s my pleasure

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Giải thích:It is nice of you to say so để đáp lại 1 lời chúc mừng  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.