Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

When my father was young, he ______ get up early to do the gardening.      

A.

A: used to

B.

B: was used to

C.

C: got used to

D.

D: use to

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Used to Vo: đã từng dùng để diển tả thói quen đã từng có trong quá khứ hiện tại không còn nữa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.