Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

I couldn't use the pay phone _________I didn't have any coins with me.         

A.

A: so

B.

B: so that 

C.

C: because

D.

D: although

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Vế sau giải thích cho vế trước => dùng because. Câu này dịch là: Tôi đã không thể dùng bốt điện thoại vì tôi không mang theo tiền xu.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.