Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question:

________ want to get a good job must have certain qualifications and experience.         

A.

A. who        

B.

B. those which        

C.

C. those          

D.

D. those who

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Giải thích: Those who: nhưng người mà; MĐ quan hệ rút gọn.

Dịch: những người mà muốn có công việc tốt phải có những tiêu chuẩn nhất định và có cả kinh nghiệm.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.