Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:   

Did he tell you __________?         

A.

A. where could we meet him        

B.

B. we would be able to meet him where         

C.

C. where would be able to meet him        

D.

D. where we would meet him  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Vế câu này là một vế trần thuật, do đó không cần đảo trợ động từ would lên trước chủ ngữ => A, C loại

Câu B loại vì vị trí từ “where” không hợp lý

Đáp án là D: Anh ta đã nói với bạn nơi chúng ta sẽ gặp anh ta chưa?    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.