Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:   

An electromagnet is created ______ electrical current through a coil of wire.         

A.

A. by passing                        

B.

B. passes by 

C.

C. to be passed

D.

D. passed  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Câu B và D không đúng ngữ pháp câu => loại. By Ving: bằng cách … (thường dùng trong câu có nghĩa tạo ra một cái gì đó). To be passed: để mà vượt qua… => loại vì ko đúng về ý nghĩa. Dịch: Nam châm điện được tạo ra bằng cách truyền dòng điện qua một cuộn dây.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.