Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions: 

Last Sunday was __________that we took a drive in the country.      

A.

A. so beautiful day                                   

B.

B. such a beautiful day       

C.

C. so a beautiful day                            

D.

D. such beautiful day

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Câu A, D thiếu mạo từ “a” nên bị loại

Câu C bị sai trật tự, phải là “so beautiful a day” mới đúng

=> Đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...