Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

________classical dance for five years, Akiko finally felt ready________in public.         

A.

A: Studying/ to be performed

B.

B: To study/ performed

C.

C: Being studied/ having performed

D.

D: Having studied/ to perform

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc rút gọn chủ ngữ ở mệnh đề có dạng chủ động having + pp

Tạm dịch: Sau khi tham dự lớp học nhảy cổ điển 5 năm, Akiko cuối cùng thấy sẵn sàng cho việc biểu diễn trước đám đông.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...