Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

I found the lecture about environment very ______ .         

A.

A. informing            

B.

B. informative                

C.

C. informational

D.

D. informant  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

A. Informing(v): thông báo

B. Informative(adj): giàu thông tin/ cung cấp nhiều thông tin

C. Informational: thuộc về thông tin

D. Informant(n): người đưa tin Cấu trúc: S+ find + tân ngữ + tính từ: Ai đó cảm thấy cái gì như thế nào=>loại D

Câu này dịch như sau: Tôi cảm thấy bài giảng về môi trường rất giàu thông tin.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...