Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions: 

When finding a new house, parents should_______ all the conditions for their children's education and entertainment.         

A.

A. take into account                

B.

B. put into effect         

C.

C. make all the conditions        

D.

D. get a measure    

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

take into account: xem xét vài thứ khi chuẩn bị đưa ra quyết định

put into effect: làm những việc tạo kết quả tốt hơn

Khi tìm kiếm một ngôi nhà mới, cha mẹ nên xem xét tất cả các điều kiện cho giáo dục và giải trí của con cái họ.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...