Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question:

He is very worried_____ his new job because he is not quite prepared___ working.         

A.

A. on/ over        

B.

B. to/ off                

C.

C. about/ for

D.

D. in/ at  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Giải thích: worried about: lo lắng

                be prepared for: chuẩn bị

Dịch: Anh ấy lo lắng về công việc mới bởi vì anh ấy không chuẩn bị kỹ lắm.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.