Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

He became interested in ________ when he started taking pictures for the local newspaper.         

A.

A: photography

B.

B: photograph

C.

C: photographer

D.

D: photographic

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Photography: nghệ thuật nhiếp ảnh 

Photograph: bức ảnh 

Photographer: người chụp ảnh 

Photographic: (thuộc) nghệ thuật nhiếp ảnh 

Anh ấy trở nên hứng thú với nghệ thuật nhiếp ảnh khi anh ấy bắt đầu chụp ảnh cho một tờ báo địa phương.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...