Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Taking an exam ________ English always makes me nervous.         

A.

A: on

B.

B: at

C.

C: in

D.

D: of

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Exam in English (bài kiểm tra bằng tiếng Anh).

Làm bài kiểm tra bằng tiếng anh luôn khiến tôi lo lắng.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.