Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

The young should _______ themselves in social activities.         

A.

A: determine

B.

B: serve

C.

C: involve

D.

D: promote

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Involve sb in sth = take part in sth: tham gia vào làm gì  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...