Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:   

Vietnam’s rice export this year will decrease_________about 10%, compared with that of last year.  

A.

A. with                             

B.

B. at                                   

C.

C. by                                   

D.

D. on         

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Cụm decrease/increase by + …%: giảm/tăng …% (so với trước)

Dịch: xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm nay sẽ giảm khoảng 10%, so với cùng kỳ năm ngoái.      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...