Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

As it was getting late, the boys decided to _______ the campfire and crept into their sleeping bags.         

A.

A. put up        

B.

B. put off        

C.

C. put out        

D.

D. put on    

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

A. Xây dựng, đề cử                 

B. Trì hoãn, cởi (quần áo)

C. Dập tắt                         

D. Mặc vào, thêm vào

Câu này dịch là: Vì đã muộn rồi, những cậu con trai quyết định tắt lửa trại và chui vào túi ngủ của chúng.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.