Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

We’ve _______ out of milk. You'll have to drink your tea without it.

 

A.

A. come       

B.

Β. taken  

C.

C. gone 

D.

D. run

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

run out of sth: hết cái gì

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.