Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions:     

A.

A. particular  

B.

B. circumstances  

C.

C. environment  

D.

D. advertisement  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Phần B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2

particular /pə'tikjʊlə[r]/

circumstance /'sɜ:kəmstəns/

environment /in'vaiərənmənt/

advertisement /əd'vɜ:tismənt/    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...