Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions: 

A.

A: document

B.

B: business

C.

C: mosquito

D.

D: literature

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Giải thích: Mosquito có trọng âm chính rơi vào âm tiết số 2, các từ còn lại có trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ nhất.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...