Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions:

A.

A: category

B.

B: unbelievable

C.

C: popularity

D.

D: university

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Phần A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 3

category /'kætəgəri/ hoặc /'kætəgɔ:ri/

unbelievable /,ʌnbi'li:vəbl/

popularity /pɒpjʊ'lærəti/

university /ju:ni'vɜ:səti/  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.