Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:

If you practise harder you will have better results.  

A.

A. The harder you practise, the best results you will have.      

B.

B. The more hardly you practise, the better results you will have.      

C.

C. The hardest you practise, the most results you will have.  

D.

D. The harder you practise, the better results you will have.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Cấu trúc so sánh hơn “càng…càng…”: the + adj-er (hoặc more + tính từ dài) +…., the + adj–er (hoặc more + tính từ dài) +….    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...