Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:

Had he known more about the internet, he would have invested in some computer companies.             

A.

A: Knowing about the internet helped him invest in some computer companies.

B.

B: Knowing about the internet, he would have invested in some computer companies.

C.

C: He would have invested in some computer companies without his knowledge of the internet.

D.

D: He did not know much about the internet and he did not invest in any computer companies.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Câu này dịch là: Nếu anh ấy biết nhiều hơn về mạng, anh ấy sẽ đã đầu tư vào 1 số công ti máy tính

A. Hiểu biết về mạng giúp anh ấy đầu tư vào các công ty máy tính

B. Hiều biết về mạng, anh ấy sẽ đã đầu tư vào 1 số công ty máy tính

C. Anh ấy sẽ đã đầu tư vào 1 số công ty máy tính ngoài những hiểu biết về mạng

D. Anh ấy không biết nhiều về mạng và anh ấy cũng đã không đầu tư vào bất kì 1 công ty máy tính nào  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...