Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:

Large cars use more gas than smaller ones.             

A.

A. If you own a small car, it uses more gas.         

B.

B. The smaller the car, the more gas it uses.         

C.

C. The larger the car, the more gas it uses.         

D.

D. Large cars don’t use as much gas as smaller ones.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Giải thích:

Câu này dịch như sau: Ô tô lớn tốn nhiều nhiên liệu hơn ô tô nhỏ hơn.

A. Nếu bạn sở hữu một chiếc ô tô nhỏ, nó tốn nhiều nhiên liệu hơn.

B. Ô tô càng nhỏ dùng càng nhiều nhiên liệu.

C. Ô tô càng lớn dùng càng nhiều nhiên liệu.

D. Ô tô lớn không tốn nhiều nhiên liệu bằng ô tô nhỏ.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.