Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:

She started working as a teach for English ten years ago.           

A.

A: She had worked with a teacher of English for ten years.

B.

B: She has been working as a teacher of English for ten years.

C.

C: She had been working as a teacher of English for ten years.

D.

D: She has worked with a teacher of English for ten years.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Giải thích: Cô ấy bắt đầu dạy tiếng Anh 10 năm trước.

A. Cô ấy đã làm việc với 1 giáo viên tiếng Anh trong 10 năm

B. Cô ấy làm việc như 1 giáo viên tiếng Anh trong 10 năm

C. Cô ấy đã làm việc như 1 giáo viên tiếng Anh trong 10 năm

D. Cô ấy làm việc với 1 giáo viên tiếng Anh trong 10 năm  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.