Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:

The weather was so terrible that we spent the whole day indoors.  

A.

A: It was such terrible weather that we spent the whole day indoors.

B.

B: The weather wasn’t terrible enough for us to spend the whole day indoors.

C.

C: The weather was too terrible for us to spend the whole day indoors.

D.

D: The weather was too terrible that we spent the whole day indoors.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Giải thích: Thời tiết tệ quá nên chúng tôi phải ở trong nhà cả ngày nay.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...