Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

Maryland, even though a southern state, remained loyalty to The Union during the Civil War.  

A.

A. even though

B.

B. remained

C.

C. loyalty

D.

D. during

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

loyalty ===> loyal

Ở đây ta cần một tính từ ở phía sau động từ remain    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.