Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions: 

Sue lives in a house. The house is opposite my house.  

A.

A. Sue lives in a house where is opposite my house.  

B.

B. Sue lives in a house which is opposite my house.  

C.

C. Sue lives in a house who is opposite my house.  

D.

D. Sue lives in a house and which is opposite my house

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Sue lives in a house. The house is opposite my house. (Sue ở trong một ngôi nhà. Ngôi nhà đối diện nhà tôi.) = Sue lives in a house which is opposite my house. (Sue ở trong một ngôi nhà, cái (nhà) đối diện nhà tôi)

Ở đây ta dùng mệnh đề quan hệ which để thay thế cho a house.      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.