Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions:

His speech was boring. Everyone got up and left.         

A.

A. He got up and left because everyone was talking.         

B.

B. No one stayed to listen to him because his speech was so boring.  

C.

C. Everyone stood up so that they could hear his speech.         

D.

D. His speech was interesting enough for everyone to listen.   

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Bài phát biểu quá chán. Mọi người đứng dậy và bỏ đi.

A: Anh ấy đứng dậy và bỏ đi vì mọi người nói chuyện

B: Không ai ở lại để nghe anh ấy vì bài phát biểu của anh ấy quá chán.

C: Mọi người đứng dậy để mà họ có thể nghe được bài thuyết trình của anh ấy.

D: Bài thuyết trình đủ thú vị để mọi người nghe.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.