Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

Chicago’s Sears Tower, now the tallest building in the world, rises 1,522 feet from the ground to the top of it antenna.         

 

A.

A: now

B.

B: rises

C.

C: feet

D.

D: it

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

it => its Phải là tính từ sở hữu  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.