Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

I like lying on the beach, so I always spend my holiday to sunbathe.           

A.

A. lying                         

B.

B. on the beach

C.

C. always 

D.

D. to sunbathe

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D 

Giải thích:

To sunbathe => sunbathing

Like + Ving: thích làm việc gì

Spend + Ving: dành [ thời gian] làm việc gì

Câu này dịch như sau: Tôi thích nằm trên bãi biển, vì vậy tôi luôn dành cả kỳ nghỉ tắm nắng.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.